Thiết bị sản xuất sơ mi
 Bạn đang ở: MÁY MÓC THIẾT BỊ >> Thiết bị sản xuất sơ miShow  Sort 
Anysew.vn_Bàn g?p áo so mi kiêm c?u là NISSIN VF-21
Bàn gấp áo sơ mi kiêm cầu là NISSIN VF-21
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Bàn g?p áo so mi bán t? d?ng NISSIN FT-220
Bàn gấp áo sơ mi bán tự động NISSIN FT-220
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Bàn g?p áo so mi NISSIN FT-200
Bàn gấp áo sơ mi NISSIN FT-200
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy l?n c? áo NISSIN NT-720
Máy lộn cổ áo NISSIN NT-720
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép túi áo so mi NISSIN NT-758
Máy ép túi áo sơ mi NISSIN NT-758
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy l?n c?, ép c? áo t? d?ng NISSIN NT-756TOD
Máy lộn cổ, ép cổ áo tự động NISSIN NT-756TOD
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy l?n c?, ép c? áo t? d?ng NISSIN NT-756
Máy lộn cổ, ép cổ áo tự động NISSIN NT-756
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép c? áo NISSIN (t? d?ng) NT-755
Máy ép cổ áo NISSIN (tự động) NT-755
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép c? áo NISSIN NT-753
Máy ép cổ áo NISSIN NT-753
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép mang séc NISSIN NT-750
Máy ép măng séc NISSIN NT-750
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép vai nách áo NISSIN NF-630V
Máy ép vai nách áo NISSIN NF-630V
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép c? áo, thép tay NISSIN NF-558V
Máy ép cổ áo, thép tay NISSIN NF-558V
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép c? áo, thép tay NISSIN NF-529V
Máy ép cổ áo, thép tay NISSIN NF-529V
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép c? áo NISSIN NF-528V
Máy ép cổ áo NISSIN NF-528V
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép g?u áo so mi NISSIN  NF-516V
Máy ép gấu áo sơ mi NISSIN NF-516V
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép c?u vai áo so mi NISSIN NF-336V
Máy ép cầu vai áo sơ mi NISSIN NF-336V
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép n?p áo so mi NISSIN NF-333V
Máy ép nẹp áo sơ mi NISSIN NF-333V
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép mang séc, ép túi áo so mi NISSIN NF-338V
Máy ép măng séc, ép túi áo sơ mi NISSIN NF-338V
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép thân áo so mi NISSIN NF-318
Máy ép thân áo sơ mi NISSIN NF-318V
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép c? áo( dôi) NISSIN NF-422
Máy ép cổ áo( đôi) NISSIN NF-422
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy may n?p r?i áo so mi NISSIN NC-123
Máy may nẹp rời áo sơ mi NISSIN NC-123
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ch?y du?ng xén biên t? d?ng NISSIN NC-108K
Máy chạy dưỡng xén biên tự động NISSIN NC-108K
Giá:
Số lượng: